Modern Phytomorphology

Reach Us +44-7480-721009
All submissions of the EM system will be redirected to Online Manuscript Submission System. Authors are requested to submit articles directly to Online Manuscript Submission System of respective journal..

Articles In Press

Vol 14 (2020)

Research Article

Distribution patterns of rare Kitaibela vitifolia Willd in Turkey: Taxonomy, chorology, and conservation

Tunçkol B, Yaşayacak H, Aksoy N

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.200101

1-3
Abstract PDF

Research Article

Features of the in vitro propagation of Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Yaroshchuk R, Lisoviy M, Guz M, Kovalenko I, Zherdetska S

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.200102

4-12
Abstract PDF

Research Article

Use of fractal analysis principles when describing flavonoids variety of the south trans-urals plants

Usmanov Iskander, Shcherbakov Arkadiy, Ivanov Vyacheslav, Ivanov Sergey, Gonchar Ivan

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.200103

13-19
Abstract PDF

Research Article

Biochemical tuber composition of promising potato hybrids

Kozhushko N.S., Sakhoshko M.M., Onychko V.I., Butenko Ye.Yu., Kandyba N.M., Bashtovyi M.H., Vereshchahin I.V., Klochkova T.I., Zavora Y.A., Smilik D.V.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.200107

20-26
Abstract PDF

Research Article

Identifying species and hybrids in the genus juglans by biochemical profiling of bark

Likhanov AF, Burda RI, Koniakin SN, Kozyr MS

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.200108

27-34
Abstract PDF

Research Article

Regularities of sowing alfalfa productivity formation while using different types of nitrogen fertilizers in cultivation technology

Kokovikhin SV, Kovalenko VP, Slepchenko AA, Tonkha OL, Kovalenko NO, Butenko AO, Ushkarenko VO

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.200109

35-39
Abstract PDF

Research

Analysis of strategies for combining productivity with disease and pest resistance in the genotype of base breeding lines of maize in the system of diallele crosses

Kolisnyk OM, Kolisnyk OO, Vatamaniuk OV, Butenko AO, Onychko VI, Onychko TO, Dubovyk VI, Radchenko MV, Ihnatieva OL, Cherkasova TA

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.190107

49-55
Abstract PDF