Modern Phytomorphology

All submissions of the EM system will be redirected to Online Manuscript Submission System. Authors are requested to submit articles directly to Online Manuscript Submission System of respective journal..

Current Issue

Vol 14 (2020)
Published:

Research Article

Distribution patterns of rare Kitaibela vitifolia Willd in Turkey: Taxonomy, chorology, and conservation

Tunçkol B, Yaşayacak H, Aksoy N

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.200101

-
Abstract PDF

Editorial Note

Editorial Note for Modern Phytomorphology Journal

Srishti Bisht

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.200108

-
Abstract PDF

Research Article

Features of the in vitro propagation of Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Yaroshchuk R, Lisoviy M, Guz M, Kovalenko I, Zherdetska S

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.200102

-
Abstract PDF

Research Article

Use of fractal analysis principles when describing flavonoids variety of the south trans-urals plants

Usmanov Iskander, Shcherbakov Arkadiy, Ivanov Vyacheslav, Ivanov Sergey, Gonchar Ivan

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.200103

-
Abstract PDF

Research Article

Biochemical tuber composition of promising potato hybrids

Kozhushko N.S., Sakhoshko M.M., Onychko V.I., Butenko Ye.Yu., Kandyba N.M., Bashtovyi M.H., Vereshchahin I.V., Klochkova T.I., Zavora Y.A., Smilik D.V.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.200107

-
Abstract PDF