GET THE APP

Modern Phytomorphology

All submissions of the EM system will be redirected to Online Manuscript Submission System. Authors are requested to submit articles directly to Online Manuscript Submission System of respective journal..

Anatomical structure of Trapa natans L. submerged organs in context of the species ecology

Abstract

Olena M. Nedukha

ПредставленÑ– Ñ€езультаÑ‚и анаÑ‚омічного дослÑ–дження вегеÑ‚аÑ‚ивниÑ… пÑ–дводниÑ… оÑ€ганÑ–в повітряно-водного виду Trapa natans (водяного горіха), що зÑ€остаÑ” на беÑ€езÑ– РусанÑ–вського каналу (лÑ–вий беÑ€ег Ñ€. ДнÑ–пÑ€о, м. КиÑ–в) у Ñ„азÑ– бутонÑ–зації. Ð’иявлено, що пÑ–дводнÑ– коÑ€енÑ–, стебло Ñ‚а пÑ–дводнÑ– листки дослÑ–джуваного виду Ñ…аÑ€акÑ‚еÑ€изуються мÑ–кÑ€оструктуроÑŽ, яка властива пÑ–дводним оÑ€ганам гÑ–дÑ€оÑ„Ñ–Ñ‚Ñ–в. НайбÑ–льш яскÑ€аво виÑ€аженÑ– адапÑ‚аційнÑ– ознаки до пÑ–дводного існування у додаÑ‚ковиÑ… коÑ€енÑ–в, зокÑ€ема, наявність у пеÑ€виннÑ–й корі Ñ…лоÑ€опластів Ñ– повітряниÑ… поÑ€ожнин (Ñ€озвиненоÑ— аеÑ€енÑ…Ñ–ми). ПідводнÑ– Ñ„оÑ‚осинÑ‚езуючі додаÑ‚ковÑ– коÑ€енÑ– вÑ–дрізняються вÑ–д пÑ–дводниÑ… Ñ€озсічениÑ… листкÑ–в за анаÑ‚омічними ознаками, кÑ–лÑŒкістю Ñ…лоÑ€опластів у клÑ–Ñ‚инаÑ… Ñ‚а Ñ–нÑ‚енсивністю авÑ‚оÑ„луоÑ€есценції Ñ…лоÑ€оÑ„Ñ–лу.

<

PDF

Share this article

slot demo